Kosen(now geiko),Kotoha (retired),Tsuruha(now geiko) and maiko Manaha

Kosen(now geiko),Kotoha (retired),Tsuruha(now geiko) and maiko Manaha